Algemene voorwaarden Good Guys Solutions

Definities

 1. Good Guys Solutions: Good Guys Solutions, gevestigd te Alkmaar onder KvK nr. 71508414.
 2. Klant: degene met wie Good Guys Solutions een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Good Guys Solutions en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Good Guys Solutions.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Good Guys Solutions zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken  geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Good Guys Solutions zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Good Guys Solutions slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Prijzen

 1. Alle prijzen die Good Guys Solutions hanteert zijn in euro’s, zijn  btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Good Guys Solutions hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Good Guys Solutions te allen tijde wijzigen.
 3. Good Guys Solutions kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. 
 4. In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.
 5. In het geval van werkzaamheden die gedaan worden aan een website, is de klant verplicht om 50% voor aanvang van de werkzaamheden te betalen, de andere 50% wordt betaald na afronding van het project.


Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Good Guys Solutions gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Good Guys Solutions. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Good Guys Solutions zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Good Guys Solutions op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Good Guys Solutions, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Good Guys Solutions te betalen. 


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Good Guys Solutions te verrekenen met een vordering op Good Guys Solutions. 


Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Good Guys Solutions die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Good Guys Solutions de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Good Guys Solutions enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.


Uitvoering van de overeenkomst
 

 1. Good Guys Solutions voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Good Guys Solutions heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Good Guys Solutions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Good Guys Solutions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Good Guys Solutions.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Good Guys Solutions de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Good Guys Solutions redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst
 betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Good Guys Solutions en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Good Guys Solutions schriftelijk in gebreke stellen.


Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd
 

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.


Intellectueel eigendom
 

 1. Good Guys Solutions behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Good Guys Solutions (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Geheimhouding
 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Good Guys Solutions ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Good Guys Solutions waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Good Guys Solutions schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Good Guys Solutions waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Good Guys Solutions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Good Guys Solutions geleverde producten en/of diensten. 


Klachten

 1. De klant dient een door Good Guys Solutions geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Good Guys Solutions daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Good Guys Solutions uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Good Guys Solutions in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Good Guys Solutions gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Good Guys Solutions.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Good Guys Solutions ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Good Guys Solutions een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Good Guys Solutions verschuldigd zijn. 


Aansprakelijkheid
 Good Guys Solutions

 1. Good Guys Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Good Guys Solutions aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Good Guys Solutions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Good Guys Solutions aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Good Guys Solutions vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Online marketing diensten

 1. Good Guys Solutions zal de opdracht naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren en neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Good Guys Solutions kan echter niet garanderen dat opdrachtgever het gewenste resultaat bereikt.
 2. De online marketing diensten die Good Guys Solutions biedt, bestaan uit verschillende fases. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen partijen wekelijks of maandelijks of ééns per kwartaal in overleg treden en de resultaten van de opdracht bespreken.
 3. Als er geen afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever dan is Good Guys Solutions niet verplicht om deze bovengenoemde tijdspanne aan te houden.
 4. De in de rapportage genoemde bedragen en/of aantallen met betrekking tot het mediagebruik zijn slechts indicatief. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. In het geval deze bedragen en/of aantallen afwijken van het bedrag of de aantallen die op de factuur worden genoemd, gelden de op de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.
 5. Good Guys Solutions is gerechtigd om in het belang van een goede uitvoering van de opdracht, advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever te wijzigen.
 6. Het behalen van geformuleerde doelstellingen is mede afhankelijk van het algoritme van social mediakanalen en Google, de kwaliteit en beschikbaarheid van benodigde software, richtlijnen en beleid van social media kanalen en surfgedrag van mensen. Deze externe factoren kunnen invloed hebben op de resultaten en de werkwijze van Good Guys Solutions. Omdat Good Guys Solutions geen enkele invloed heeft op deze externe factoren kan Good Guys Solutions het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers en views niet garanderen.


Web development

 1. Good Guys Solutions zal zich inspannen te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Good Guys Solutions kan echter niet garanderen dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn.
 2. Het traject voor het bouwen van een website of webshop bestaat uit verschillende fases. Elke fase van het traject eindigt met een oplevermoment. Bij elk oplevermoment treden partijen in overleg en is er de mogelijkheid om feedback te geven.
 3. De website of webshop wordt opgeleverd doordat Good Guys Solutions aan opdrachtgever laat weten dat de opdracht voltooid is. Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat opdrachtgever de website of webshop heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever mag niet zonder toestemming van Good Guys Solutions het ontwerp van de website of webshop voor andere doeleinden gebruiken dan overeengekomen voor de opdracht. Ook mag opdrachtgever niet zonder toestemming van Good Guys Solutions wijzigingen aan het ontwerp aan (laten) brengen.
 5. Nadat Good Guys Solutions de laatste fase (oplevering) heeft voltooid zijn er nog twee feedbackmomenten. Als de opdrachtgever na dit moment nog feedback wilt geven en wijzigingen wilt aanbrengen zal de opdrachtgever hiervoor een nader te overeenkomen bedrag moeten betalen aan Good Guys Solutions
 6. Opdrachtgever heeft het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt, mits opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
 7. Afwijkingen in het resultaat van de opdracht ten opzichte van wat is overeengekomen in de inventarisatiefase, geven opdrachtgever niet het recht:

7.1 de opdracht af te keuren;

7.2 op teruggave van(een gedeelte van) het factuurbedrag

7.3 op schadevergoeding

7.4 op ontbinding van de overeenkomst

 1. voor zover deze afwijkingen van ondergeschikte betekenis zijn.


Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Good Guys Solutions toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Good Guys Solutions niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Good Guys Solutions in verzuim is. 
 3. Good Guys Solutions heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Good Guys Solutions kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Good Guys Solutions in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Good Guys Solutions kan worden toegerekend in een van de wil van Good Guys Solutions onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Good Guys Solutions kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Good Guys Solutions 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Good Guys Solutions er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Good Guys Solutions is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Good Guys Solutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Good Guys Solutions zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Good Guys Solutions. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Good Guys Solutions bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Good Guys Solutions is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3.  

Opgesteld op 31 april 2021.